اسورال
اسورال

 

 

این دارو در ایران توسط شرکت داروسازی اسوه ساخته شده و بنام "اسورال"(Osveral)نامگذاری شده است که بعنوان اولین داروی خوراکی آهن زدای یکبار در روز می باشد. هیچگونه تجربه بالینی در ایران در مورد این دارو انجام نپذیرفته است.